Mektuplar

Mektuplar

  1.  19 ?nek

 

“A?ustos 2014’te tüberkülozdan muzdarip 19 inek, tek seansta iyile?ti.”

 

Asl?nda bu ineklerin ba??na bir çok ?ey gelmi?ti.

2011- 1 inek bo?a taraf?ndan sald?r?ya u?ram??t?.

2012- Tüberküloz hastal???na yakalanm??lard? ve hepsinin uyutulmalar?na karar verilmi?ti. Çiftlik de hastal???n yay?lmamas? için yak?lacakt?.

2013- Bütün malzemelerin durdu?u alanda, çiftlikte yang?n ç?kt?.

 

Arka arkaya ba??m?za gelen bu talihsizliklerin sonucunda yak?n bir arkada??m?z?n tavsiyesi ile Paul’e ba?vurduk. Devletin zorunlu k?lmas?yla 10 y?l boyunca her sene sürüler kontrolden geçmeliydi. 2014’te yap?lan testlerde 15 inek, 3 buza?? ve 1 bo?a tüberkülozdan etkilenmi? durumdayd?. Paul’un müdahalesinin ard?ndan, 45 gün sonra tekrar gerçekle?tirilen testlerde sonuçlar negatif ç?km??t?.

 

Kendisine çok te?ekkür ederiz. Her ihtiyaç duydu?umuzda ona ba?vurmay? akl?m?zdan ç?karm?yoruz. Çünkü bize ve ailemize ümit verdi.

 

Te?ekkürler.

Sevgilerimizle…

 

Jean-Yves et Véronique

 

 

 

  1. André – Parkinson ve Prostat Kanseri  

 

E?i taraf?ndan ?ubat 2016’da gelen mektup… “André, bastonla çok zor yürürken, tek bir seans sonras?nda bastonsuz yürümeye ba?lad?. Prostat kanseri de iyile?mi?ti.“

 

Kocam 76 ya??nda. 1995 y?l?nda sa?l?k problemleri nedeniyle malulen emekli oldu. 2006’da Parkinson te?hisi konulmu?tu ve bununla birlikte yürüme zorluklar? ya??yordu. Uzun süre ayakta duram?yor; tahamülsüzlük ve sol elinde ciddi titremeler ya??yordu. Ayn? zamanda sol baca??ndaki kas?lmalar nedeniyle yürümekte zorluk çekiyordu. 2013 y?l?nda prostat kanseri te?hisi kondu. 36 kere ???n tedavisi ald?. 6 ay boyunca da sürekli i?ne olmu?tu. 2013-14 y?llar? aras?nda ilaç kulland??? halde kanseri ilerliyordu.

 

2015 y?l?nda Paul ile tan??t?k. ?ubat 2015’te 15 gün arayla Paul ile yapt???m?z seanslar neticesinde net bir iyile?me gözlemlemeye ba?lam??t?k. Dengesizlik ve baston gitmi?ti. Bacaktaki kas?lmalar?n say?s? ciddi ?ekilde azalm?? ve yürümede de önemli bir iyile?me gerçekle?mi?ti.

 

O günden beri André, Paul’ü s?k s?k görmeye devam ediyor. Paul sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyile?ti.

 

 

 

  1. Diyabet Hastas? Bir Çift

 

“4 temmuz 2014”

 

Paul Bey,

 

24 Haziran saat 19:00’da evinize yapm?? oldu?umuz ziyaretten sonra Rousseau Georges – Rousseau Françoise’ye ait foto?raflar? gönderiyoruz. Georges, sizin önerdi?iniz tedaviye ba?lad?ktan 2 hafta sonra kol ve omuz a?r?s?n?n önemli bir biçimde hafifledi?ini söylüyor. Kollar?nda daha fazla enerji ve hareket özgürlü?ü var. Çok aktif bir insan oldu?u için bu onu moralmen de iyi etkiliyor. S?rf bu durumdan ötürü bile size minnettar. Diyabeti ile ilgili olarak da Nisan 2014’te hemoglobin düzeyi 7.9 olarak ölçüldü. 3 ayda bir testleri tekrarl?yoruz. Ba?a?r?lar?na gelince, hafta ba??nda büyük bir kriz ya?ad? ancak daha sonra hiç bir ba?a?r?s? ya?amad?.

 

Bana gelince; 2014 Nisan ay?nda hemoglobin düzeyim 9.2 olarak ölçüldü. Gözlerimde ise net bir düzelme mevcut., daha iyi görebiliyorum. Retinan?n olumlu yönde tepki verdi?ini dü?ünüyorum.

 

Paul bey, bize vermi? oldu?unuz ?ifa için sonsuz te?ekkürler.

 

Françoise Rousseau

 

 

 

  1. Isabelle ve Ailesi

 

“??yerinde mobbing, depresyon, ili?ki problemi… Her problem için bir seans…”

 

Paul, ben ve ailem için yapt?klar?n?zdan dolay? te?ekkür ederim. Annemin kom?ularla ya?ad??? s?k?nt?lar?na, k?zlar?m?n sa?l?klar?na, intihar e?ilimli kay?nbiraderime, kocamla ya?ad???m?z problemlerimize çözüm getirdi?iniz için te?ekkür ederim.

 

Burada oldu?unuz ve bize yard?m etti?iniz için çok te?ekkürler…

 

Isabelle

 

 

 

  1. Marie – 16 ya??nda, Anoreksiya, 26 Eylül 2016

 

“Marie’nin Annesinden Bir Mektup”

 

Bu mektupla 12 ay boyunca ya?ad?klar?m?z? anlatmak istiyorum. Gün be gün çocu?umuzun nas?l eridi?ini ve buna kar??n ya?ad???m?z çaresizli?imizi ancak bizim durumumuzda olan ebeveynler anlayabilir. Kendi bedenini yok edercesine yemek yememe inad?… Sizi rahatl?kla ölüme kadar götürebilir. Biz bunu acil servis deneyimiyle ya?ad?k. Kan de?erleri ve sa?l?k durumu felaketti. Karaci?er inan?lmaz bir seviyedeydi. Ben, bu ümitsiz durumda, 26 Haziran’da kulaktan kula?a gelen bilgi ile haberdar oldu?um Paul bey ile tan??t?m. Ben insanlara zor güvenirim ancak onda daha ilk seansta farkl? bir ?ey hissettim. O spiritüel ba?lant?y? alg?lad?m. Paul de Combourg, Marie’yi hiç görmedi. Sadece foto?raf? ile benim üzerimden seanslar yapt?. Seanstan sonraki ilk hastane ziyaretimde Marie’nin yüzünde bir ???k gördüm. Onda sava?ma iste?i uyanm??t? (Marie’nin Paul’den haberi yoktu bu arada). 15 gün aral?klarla 3 kez daha Paul’ü ziyaret ettim; hem?ireler bile onun bu ola?anüstü sava?ma iste?i kar??s?nda ?a?k?nl??a dü?mü?lerdi.

 

Sa?l?k durumu iyiye do?ru gidiyor. Az miktarlarda ve yava? yava? yemek yemeye ba?lad?. Onu her ziyaret etti?imde Marie’nin mental ve fiziksel durumu hakk?nda Paul’e e-mail ile bilgi veriyorum. K?z?m?n mücadelesindeki her ad?mda Paul yan?m?zda.

 

Marie, ?u anda iyile?me yolculu?unda. Onun sayesinde tamamiyle iyile?ece?ini biliyorum. Ona ne kadar te?ekkür etsem azd?r.

 

 

  1. Martine – 47 ya??nda

 

“Annesi ölüm dö?e?inde, insomnia, migren, rahim kanseri, s?rt a?r?s?”

 

Nisan 2015’te annem hastanedeydi. Kanserdi ve doktorlar hiçbir ?eyin yap?lamayaca??n? söylüyordu. Her gün onu böyle ac? içinde görmek dayan?lmazd?. Paul’den annemin ac?lar?n? dindirmesini ve rahat bir ?ekilde ölmesini istedik. 19 Nisan’da ben ve abim onun yan?ndayken, annem vefat etti. 3 kere nefes ald?, verdi ve hiç ac? çekmeden gitti. Yüzünde çok rahat bir ifade vard?.

 

Tabii ki bu, bizim için çok büyük bir travmayd?. Bununla birlikte uyku problemleri çekmeye ba?lad?m ve insomnia oldum. Hemen Paul’u ziyaret etmek istedim ve ayn? gece kabus görmeden uyuyabilmi?tim.

 

Bir sonraki Paul ziyaretimde rahim ameliyat? olma durumum vard?. Bana bir seans yapt?. Daha sonra doktoruma gitti?imde bu ameliyata gerek kalmad???n? büyük bir mutlulukla ö?rendim. Sonsuz te?ekkürler Paul.

 

K?z?m?n köpe?i kusuyordu. Saat 21:00 civar?nda k?z?m köpe?i veterinere götürmeye haz?rlan?rken, ben Paul’ü arad?m. Köpe?imiz üzerinde, foto?raf? vas?tas?yla bir seans uygulad?. Köpe?in kusmas? kesildi ve tekrar yemek yemeye ba?lad?.

 

Çok te?ekkürler Paul. ?erefim üzerine yemin ederim ki, tüm bu yazd?klar?m gerçek.

 

Te?ekkürler Paul.

 

 

  1. Thibaut ve Elia – 3 ve 6 ya?lar?nda, Karanl?k Korkusu, Eylül 2016, 2 seans

 

“Paul ile yap?lan ilk seans?n ard?ndan, çocuklar kendi yataklar?nda uyumaya ba?lad?.”

 

Çocuklar?m?z? huzura kavu?turdu?un için sana çok te?ekkürler Paul. Çocuklar?m?z? karanl?k çöktü?ünde a?lamalara bo?an, paralize eden, ele geçiren karanl?k korkusunu, iki seansta yendik. Siz bu müdahaleyi yapmadan önce, geceleri s?k s?k uyan?yorlard?. Sayenizde çocuklar?m?z tam anlam?yla dinlenip, ne?e ve enerjiye kavu?tular, hayattan tekrar keyif almaya ba?lad?lar. Biz de sosyal ve i? ya?am?m?zda mutlulu?a kavu?tuk.

 

Angéline, Antoine, Thibaut ve Elia tüm kalbiyle size te?ekkür ediyor.

 

Not: Kendinize iyi bak?n, çünkü insanlar?n size ihtiyac? var.

 

 

  1. Yolande ve Ailesi

 

“Sindirim problemleri, ciddi stres, köpekte leptozpiroz”

 

Paul hakk?nda ne diyebiliriz..? ?yi bir adam, kültürlü… insan ona ba?lan?yor. Spiritüel biri ve ac? çeken insanlar? iyile?tirmek için do?al bir yetene?i var.

 

Bana gelince… benim sindirim sistemimle ilgili problemlerim vard?. Çe?itli tetkikler yap?ld?. Mide, mide borusu… Hastanede 3 gün geçirdikten sonra sonuçlarda bir ?ey ç?kmam??t?. A?r?lar?m devam ediyordu. Sebebinin stres ve anksiyete oldu?u söyleniyordu. Böylelikle Paul’e gitmeye karar verdim. Onu birinden duymu?tum. 3 defa gittim Paul’e. ?lk seanstan sonra bile a?z?m? paralize eden gö?üs a?r?lar?m ve sürekli  h?çk?r???m da geçmi?ti. Normal hayat?ma geri dönmü?tüm.

 

Paul’ü ziyaret edi?imin bir ba?ka amac? da kay?nbiraderimin av köpe?i oldu. Yeni do?an yavrular bir virüs ta??yorlard?. Veteriner ya?ayamayacaklar?n? söylemi?ti. Paul, foto?raflar?yla seans gerçekle?tirdi. Daha sonra köpekler hayat buldu. Veteriner çok ?a??rm??t?.

 

O?luma gelince, bamba?ka bir hikaye… Paris’e tayini ç?km??t? ve ev bulmakta zorluk çekiyordu. Paul’ü arad?m ve ev bulabilme kanal?n?n aç?lmas? için ondan yard?m istedim. O?lum, herkesin s?rada bekledi?i bir evi kiralayabilmi?ti.

 

Paul ile hala ba?lant?day?z. Bize yapt?klar? için minnettarl???m?z hiç yok olmayacak. Ona inanc?m sonsuz ve ?üphesiz. Ola?anüstü ve do?al bir yetene?e sahip. Tüm amac? insanlar? ve hayvanlar? iyile?tirmek.

 

Yolande,

20 ?ubat 2016